Masz pytania? Skontaktuj się z nami! +48 666 999 392 bok@epaka.pl
Chcesz zamówić kuriera przez telefon? Zadzwoń pod nr: +48 732 480 000
Strona główna / Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

1  Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu epaka.pl przez firmę F.H.U. EPAKA.PL Dariusz Chornicki.
2  Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
2.1  Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji w Serwisie epaka.pl;
2.2  Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego;
2.3  Usługodawca –  F.H.U. EPAKA.PL, DARIUSZ CHORNICKI, UL. ZIMNA WODA 3, 21-400 ŁUKÓW, NIP: 825-201-37-04; REGON:060498430, licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy nr 0130144, występujący w roli spedytora w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2.4  Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia.
2.5  Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
2.6  Kurier – Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: w szczególności Kurier DPD, Kurier K-EX, lub inna firma kurierska współpracująca z Usłogodawcą oraz Osoba dokonująca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy.
2.7  List przewozowy, Protokół odbioru – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
2.8  Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera DPD część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej.
2.9  Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek, a także wykonywaniu usług dodatkowych świadczonych zgodnie z regulaminem danego Kuriera.
2.10  Serwis, Serwis epaka.pl  – Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.epaka.pl wraz z jego funkcjonalnością.
2.11  Konto – udostępnione Użytkownikowi lub Usługobiorcy  przez Serwis epaka.pl po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zlecenia zamówienia wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu;
2.12  Panel Klienta- funkcjonalność Serwisu epaka.pl, w ramach której klient po zalogowaniu może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz zamawiać Usługi kurierskie  dostępne w Serwisie.
2.13  Baza Kont- zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego konta zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez epaka.pl;
2.14  Dane Osobowe- zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.epaka.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez  epaka.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz innych celach operacyjnych i marketingowych;
2.15  Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu epaka.pl,
2.16  Cennik detaliczny Kuriera – cennik stosowany przez danego Kuriera przy wykonywaniu usług kurierskich.
2.17  Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej.
2.18  PrePaid – usługa oferowana Usługobiorcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.
2.19  Konto PrePaid - przypisane danemu Usługobiorcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.
2.20  Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu epaka.pl
2.21  bramka płatnicza - bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez operatora Dotpay S.A.
3   Do usług kurierskich świadczonych w zamawianych za pośrednictwem serwisu epaka.pl zastosowanie mają regulaminy Kurierów dostępne na ich stronach internetowych
§2 Przedmiot świadczonych usług
1. Usługodawca przy pomocy Serwisu epaka.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z pośrednictwem w przewozie Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Serwis epaka.pl umożliwia zlecanie przez Użytkowników drogą elektroniczną usług pośrednictwa w transporcie krajowym i zagranicznym przesyłek towarowych;
3. Korzystanie z Serwisu epaka.pl wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika, co równoznaczne jest z założeniem Konta w Serwisie oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Usłogobiorcą. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
3. Dokonanie rejestracji w Serwisie epaka.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami).
5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.  Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia przez Użytkownika procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą zawarcie Umowy na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zostaje na czas nieokreślony.
9. W ramach świadczonych usług, Usługodawca działając we własnym imieniu zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej Przesyłki wskazanej przez Usługobiorcę. Wybór kuriera wykonującego usługę kurierską dokonywany jest przez Usługobiorcę spośród oferowanych przez Usługodawcę przewoźników. W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi przez wybranego przez Usługobiorcę kuriera, Usługodawca ma prawo wybrać innego kuriera do przewozu przesyłki.
10. Usługodawca w miarę możliwości udostępnia również Usługobiorcy wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie epaka.pl, takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty email, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.
11. Wobec klientów posiadających odrębne umowy z Kurierami, Usługobiorca świadczy również, na zasadach określonych w § 13 niniejszego regulaminu, usługi ograniczające się jedynie do zakresu wskazanego w § 13 ust. 1.
§3 Zobowiązania Usługobiorcy
1. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia za zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem.
2. Ponadto Usługobiorca zobowiązuje się, że:
2.1  Przesyłka zostanie wydana Kurierowi we wskazanym w Zamówieniu lokalu/miejscu. Dowodem takiego wydania jest List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji,
2.2  Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy i/lub Protokół odbioru,
2.3  Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie Kurierów.
2.4  Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych wskazanych w regulaminach Kurierów.
2.5  Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi,
2.6  Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).
3. Usługobiorcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
§4 Dane osobowe
1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez epaka.pl zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce  Prywatności.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez przedsiębiorcę pod firmą F.H.U. EPAKA.PL, DARIUSZ CHORNICKI, z wykorzystywaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.
3.Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorca działający pod firmą F.H.U. EPAKA.PL, DARIUSZ CHORNICKI, UL. ZIMNA WODA 3, 21-400 ŁUKÓW, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. epaka.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
4. epaka.pl ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, epaka.pl może odmówić świadczenia usług dostępnych w Serwisie.
5. epaka.pl ma również prawo w trakcie trwania Umowy uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości epaka.pl może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania kopii dokumentu w wyznaczonym terminie epaka.pl może usunąć Konto.
6. epaka.pl ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek epaka.pl może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.
7. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również żądania ich usunięcia z bazy Kont.
8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
9. W przypadku powzięcia przez epaka.pl wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika) epaka.pl (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
9.1  wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych
Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
9.2  skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
9.3  zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
9.4  zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
9.5  bezpowrotnego usunięcia Konta.
10.  epaka.pl uprawniony jest do udostępniania  Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.  epaka.pl nie udostępnia wbrew prawu danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym Osobom.
11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez epaka.pl w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
§5 Zakres odpowiedzialności
1. Usługodawca jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
2. Usługobiorca dokonując wyboru Kuriera, któremu ma zostać zlecona Usługa kurierska, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo przejmuje odpowiedzialność za wybór Kuriera i wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy za winę w wyborze, o ile Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Usługobiorcę Kuriera.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez Kuriera lub operatora płatności, a tym samym za opóźnienie w realizacji usługi.
6. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów innych Kurierów, z którymi współpracuje epaka.pl, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Usługodawcę i ograniczają jego odpowiedzialność.
§6 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja zamówień
1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis epaka.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługobiorcy Zamówienia realizowane są w terminach wskazanych przez danego Kuriera, zgodnie z jego regulaminem/ofertą. Dodatkowo na stronie www.epaka.pl dostępny jest  do pobrania dokument w formacie pdf wskazujący godziny odbioru przesyłek w zależności od miast.
2. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu.
3. Po zaksięgowaniu środków na koncie Usługodawca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Usługobiorcy, z wyjątkiem nie przewidzianych awarii systemu.
4. W procesie realizacji zamówienia Usługobiorca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku.
5. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi.
6. Dane wpisywane przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów oraz zawartości Przesyłki.
7. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania przedstawione są w trakcie składania zamówienia, a także znajdują się w regulaminach Kurierów.
8. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia.
9. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Usługobiorcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
10. Usługobiorcy zarejestrowani w Serwisie mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej. W przypadku anulowania Zamówienia, w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym, które zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na Konto PrePaid Usługobiorcy. Pozostaje ona do dalszego wykorzystania przez Usługobiorcę.
11. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 11 bieżącego paragrafu, a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.
§7 Załadunek i rozładunek przesyłek
1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Usługodawcy nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.
2. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.
§8 Odbiór i doręczanie przesyłek
1  Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
2  Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy) jak również za pośrednictwem poczty email.
3  Podczas odbioru Przesyłek Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis epaka.pl.
4  W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Usługobiorca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub potrącenia ze zwrotu kwoty pobrań.
5  W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, Usługodawca - na wyraźną prośbę Usługobiorcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem detalicznym danego Kuriera, pokrywa Usługobiorca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT.
6  Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Usługodawcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot na przynależne Usługobiorcy Konto PrePaid.
7  Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie usług kuriera wybranego przez Usługobiorcę do wykonania usługi kurierskiej.
8  Przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w systemie door to door. Przesyłki przewyższające wagę 30 kg doręczane są według zapisów regulaminów firm kurierskich.
9  W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Usługobiorcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Usługobiorcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.
§9 Odbiór i doręczanie Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze
1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązują limity kwot pobieranych od danego Odbiorcy w ciągu jednego dnia i wynoszą 20 000 zł.
2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana; w takim przypadku Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Usługodawca poinformuje Usługobiorcę a Usługobiorca zobowiązuje się przekazać do Usługodawcy dalsze dyspozycje odnośnie Przesyłki. Przesyłki dla których nie uda się ustalić dyspozycji zostaną zwrócone do Usługobiorcy na jego koszt. Postanowienia § 8 pkt. 9 stosuje się odpowiednio.
3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce.
4. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 1,3 lub 7 dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki na rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany w Panelu Klienta (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Usługodawcy).
5. Odbiorca przesyłki powinien mieć przygotowaną równą kwotę należną kurierowi za usługę pobrania. Kurier nie ma obowiązku wydawania reszty.
§10 Płatność i dokument zakupu
1  Za wykonywane usługi Usługodawca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych której operatorem jest Dotpay S.A. Szczegółowy mechanizm dokonywania płatności, sposób składania reklamacji określa regulamin operatora Dotpay S.A. dostępny na stronie:www.dotpay.pl.
2  Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za składane Zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid.
3  Usługodawca ma prawo na zwiększenie kwoty za usługę na podstawie protokołu otrzymanego od Kuriera, w przypadku gdy Usługobiorca poda nieprawdziwe dane dotyczące przesyłki. Usługobiorca zobowiązany jest wtedy dokonać opłaty w celu uzupełnienia salda na podstawie wezwania Usługodawcy lub też na podstawie wystawionej faktury VAT.
4  Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Usługobiorcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Usługobiorcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.
5  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora dotpay.pl.
6  Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Usługodawcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej wraz z datą jej podpisania.
7  Zwroty wpłaconych środków dokonywane są na rachunek bankowy Usługobiorcy podany w Panelu Klienta lub podany na fakturze korygującej.
§11 Przedpłata – PrePaid
1. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się podczas opłacania zamówienia lub poprzez wpłatę środków w Panelu Klienta w zakładce PrePaid.
2.Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi 10 000 PLN.
2. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę.
3. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane Zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji Zamówienia.
4. Zwrot niewykorzystanych środków z Konta PrePaid następuje po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Kont Konta przez Usługodawcę na wskazany przez niego w Panelu Klienta rachunek bankowy.

§12 Przedmioty zabronione
1. Zgodnie z regulaminami Kurierów przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Usługodawcy jest zabronione. Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych.
2. Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się w regulaminach kurierów.
3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia zapisu § 12 ust. 1, w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Usługi kurierskiej dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§13 Świadczenie usługi dostępu do mechanizmów Serwisu epaka.pl
1. Wobec usługobiorców posiadających indywidualne umowy z Kurierami oraz przyznany na ich podstawie nr klienta lub numer SAP, Usługobiorca świadczy usługi polegające na możliwości dostępu do automatycznych mechanizmów Serwisu epaka.pl. Pozwalają one na w automatyczne przygotowanie listów przewozowych i składanie zamówień w systemach Kurierskich obsługiwanych przez epaka.pl.
2. Świadczenie usług opisanych w punkcie poprzedzającym odbywa się po wpisaniu przez Usługobiorcę w Serwisie epaka.pl otrzymanego od Kuriera, na mocy indywidualnej umowy, numeru klienta lub numeru SAP.
3. Opłata za usługi opisane w pkt 1 wynosi 0,10 PLN netto w stosunku do jednej Przesyłki.
4. Opłata za usługę pobierana jest z konta PrePaid Usługobiorcy. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie na koncie PrePaid środków na jej pokrycie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do świadczenia usług o których mowa w pkt 1 stosuje się odpowiednio pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.
§14 Rozwiązanie umowy i usunięcie konta z Serwisu
1  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub epaka.pl albo w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.
2  Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu a Konto zostaje usunięte z Serwisu.
3  Epaka.pl ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie w rażący sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane informacje, które dostatecznie uzasadniają, że dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
4  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.
5  W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub epaka.pl, jak również w przypadku innego wygaśnięcia Umowy, Konto podlega usunięciu wraz z zgromadzonymi na nim Danymi. Użytkownik jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
6  Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
7  Po usunięciu lub zablokowaniu Konta epaka.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
a) należytego rozliczenia usług zmówionych przez Usługodawcę;
b) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Usługobiorcy;
c) rozpatrzenia reklamacji.
8. Usunięcie konta nie zwalnia Usługobiorcy z uregulowania należności wobec Usługodawcy.

§15 Klienci abonamentowi
1. Użytkownik ma możliwość zakupu abonamentu na usługi dostępne w Serwisie (Klienci abonamentowi), w takim przypadku płatności za zamówione usług dokonywane są po ich wykonaniu w cyklach rozliczeniowych zgodnie z ust. 4 poniżej.
2. Rejestracja tego rodzaju Użytkowników dokonywana jest pod warunkiem przesłania Usługodawcy kompletu dokumentów firmowych lub też dwóch dokumentów tożsamości w przypadku klientów indywidualnych.
3. Klienci abonamentowi korzystają z usług Serwisu według cen ustalonych z przedstawicielem epaka.pl. Klienci abonamentowi sami dokonują wyboru kuriera, który wykonuje zamówioną usługę przewozu przesyłki.
4. Klienci Abonamentowi zobowiązani są do płatności według terminów zawartych w fakturach VAT. Płatności dokonywane mogą być na podstawie wystawionych faktur VAT jeden, dwa lub cztery razy w ciągu miesiąca, w zależności od ustaleń dokonanych z  przedstawicielem Usługodawcy.
5. Usługodawca ma prawo weryfikować koszty usług w przypadku źle wprowadzonych danych dotyczących przesyłek, które mają wpływ na cenę usługi.
6. Klienci nie mogą zmieniać danych do faktury VAT bez uprzedniego przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych bądź dokumentów tożsamości.
7. Klienci abonamentowi akceptują otrzymywanie faktury VAT w wersji elektronicznej.
8. Klienci abonamentowi mają prawo zgłosić zastrzeżenia do wystawionej faktury VAT w ciągu 7 dni od otrzymania tej faktury, co nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty w terminie zawartym w fakturze.
9. Reklamacje złożone za uszkodzone lub zagubione przesyłki nie zwalniają z obowiązku zapłaty faktury VAT. Ewentualne uznanie reklamacji, rozliczone zostanie przez Usługodawcę na kolejnej fakturze VAT.
10. W przypadku gdy Usługodawca nie naliczył należnych kosztów wysyłki do danego okresu rozliczeniowego, ma prawo naliczyć je w ciągu kolejnych 3 miesięcy.
11. Brak płatności za daną fakturę VAT w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia powoduje blokadę konta.
12. Usługodawca ma prawo do potrącenia z należności usługobiorcy, kwot z tytułu niezapłaconych faktur VAT za usługi wykonane na rzecz tego Usługobiorcy.
13. Od niezapłaconych faktur VAT naliczane są odsetki w  wysokości ustawowej.

§16 Reklamacje
1. Usługobiorca może zgłosić reklamację poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Usługodawcy.
2. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania Usługi kurierskiej przez Kuriera, Usługodawca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Usługobiorcy lub osoby przez niego wskazanej względem Kuriera oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu należności związanych z Usługą kurierską, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone w terminie oraz zawierać elementy i dokumenty przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca zaleca jednak aby zgłoszenie zostało zgłoszone na protokole reklamacyjnym w terminie 5 dni od daty odbioru Przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, oraz 14 dni od daty nadania Przesyłki w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub nie zrealizowania zamówienia oraz zawierało:
3.1  W przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki lub braku doręczenia przesyłki
3.1.1  czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
3.1.2  oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
3.1.3  dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Usługodawcy,
3.2  W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
3.2.1  kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,
3.2.2  udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
3.2.2.1  w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
3.2.2.2  kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
3.2.2.3  faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana,
3.2.2.4  udokumentowaną kwotę roszczenia,
3.2.2.5  wykaz załączonych dokumentów.
4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać w formie pisemnej na adres:
F.H.U. EPAKA.PL, DARIUSZ CHORNICKI, UL. ZIMNA WODA 3, 21-400 ŁUKÓW.
5. Spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu epaka.pl należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.epaka.pl.
6. Roszczenia Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu zawieranej umowy przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
7. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.
§17 Wymagania techniczne
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca są następujące:
1.1  połączenie z siecią Internet
1.2  przeglądarka internetowa
1.3  Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych
1.4  Opera w wersjach 9.0 i wyższych
1.5  Firefox w wersjach 3.0 i wyższych
1.6  Chrome w wersjach 5.0 i wyższych.2.
2. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w pkt 1 lit. b, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.
§18 Postanowienia końcowe
1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.
2. Regulamin może ulec zmianie.
3.  Dokonanie zmiany Regulaminu przez Usługodawcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
4. W przypadku Klientów abonamentowych, Usługodawca poinformuje o treści zmian Regulaminu w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo przewozowe.
6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2013-09-18

§ 1. Postanowienia wstępne. Słowniczek

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej także „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy w procesie świadczenia przez Zleceniobiorcę usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu oraz doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym na rzecz Zleceniodawcy.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
a) „Zleceniobiorcy” – należy przez to rozumieć Dariusza Chornickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. EPAKA Dariusz Chornicki, ul. Zimna Woda 3, 21-400 Łuków, posiadający NIP: 825201370,
b) „Zleceniodawcy” lub „Nadawcy”  - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która zawarła ze Zleceniobiorcą umowę
o świadczenie usług pocztowych,
c) „Umowie o świadczenie usług pocztowych” – należy przez to rozumieć umowę zawieraną przez Zleceniobiorcę ze Zleceniodawcą, której przedmiotem jest przyjęcie, przemieszczenie oraz doręczenie przesyłki lub przesyłek na rzecz Adresata, przy pomocy własnej infrastruktury oraz personelu lub przy pomocy Agentów lub Podwykonawców, za których działania Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, jak za swoje własne,
d) „Adresacie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która została oznaczona przez Nadawcę jako podmiot uprawniony do odbioru przesyłki,
e) „Podwykonawcach” – należy przez to rozumieć przedsiębiorców zawodowo trudniących się przewozem rzeczy, którzy na podstawie odrębnych umów współpracują ze Zleceniobiorcą w procesie świadczenia przez Zleceniobiorcę usług pocztowych,
f) „Adresie” – należy przez to rozumieć oznaczenie Adresata przesyłki oraz miejsca doręczenia wskazanego przez Zleceniodawcę,
g) „Agencie” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę pośredniczącego w zawieraniu umów oświadczenie usług pocztowych, działającego na rzecz i zlecenie Zleceniobiorcy w jego imieniu,
h) „Przesyłce” – należy przez to rozumieć rzecz lub rzeczy, odpowiednio zapakowane, opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez Zleceniobiorcę albo jego Podwykonawcę lub Agenta, w celu przemieszczenia i doręczenia Adresatowi
i) „Przesyłce z korespondencją” – należy przez to rozumieć informację utrwaloną na dowolnym nośniku fizycznym, opatrzoną przez Nadawcę Adresem, z wyłączeniem książek, katalogów, dzienników i czasopism, przyjęta przez Zleceniobiorcę albo jego Podwykonawcę lub Agenta, w celu przemieszczenia i doręczenia Adresatowi,
j) „Przesyłce z zadeklarowaną zawartością” – należy przez to rozumieć przesyłkę rejestrowaną, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez Zleceniodawcę,
k) „przesyłkach”  - należy przez to rozumieć każdą z przesyłek, o których mowa w lit. h) – j) powyżej,
l) „Cenniku” – należy przez to rozumieć wykaz pobieranych przez Zleceniobiorcę opłat za wykonanie usług pocztowych oraz usług dodatkowych,
m) „Doręczeniu” – należy przez to rozumieć wydanie przesyłki Adresatowi, a w przypadkach prawem dopuszczonych także innej osobie,
n) „Wadze przesyłki/przesyłki z korespondencją/przesyłki z zadeklarowaną zawartością” – należy przez to rozumieć wagę brutto wraz z opakowaniem, niezależnie od jego rodzaju, zadeklarowaną przez Zleceniodawcę, która to waga może być sprawdzona przez Zleceniobiorcę (Agenta/Podwykonawcę) za pomocą jego urządzeń pomiarowych. W przypadku różnicy między pomiarem dokonanym przez Zleceniobiorcę (Agenta/Podwykonawcę), a wagą zadeklarowaną przez Zleceniodawcę, wiążącą jest waga brutto wynikająca z pomiaru dokonanego przez Zleceniobiorcę (Agenta/Podwykonawcę),
o) „Placówce Zleceniobiorcy” – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Zleceniobiorcy albo jego Agenta, w której Nadawca może zawrzeć umowę o świadczenie usług pocztowych oraz nadać przesyłkę/przesyłkę z korespondencją,
p) „Kurierze” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną współpracującą ze Zleceniobiorcą lub jego Podwykonawcami albo Agentami, której Nadawca może nadać Przesyłkę/Przesyłkę z korespondencją.

§ 2.
Katalog świadczonych usług pocztowych.  Wyłączenia przedmiotów i substancji spod usług pocztowych Zleceniobiorcy.

1. Zleceniobiorca w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz osób trzecich
w obrocie krajowym usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu oraz doręczaniu Adresatom:
a) Przesyłek,
b) Przesyłek z korespondencją,
c) Przesyłek z zadeklarowaną zawartością.
2. Zleceniobiorca świadczy także usługi dodatkowe, obejmujące w szczególności:
a) doręczenie do rąk własnych Adresata,
b) doręczenie w konkretnych godzinach w dniu doręczenia (usługa z gwarantowanym terminem doręczenia),
c) usługę „dokumenty zwrotne”,
d) usługę ubezpieczenia przesyłanych przedmiotów i substancji,
e) doręczenie przesyłek za pobraniem.
Usługi te świadczone są każdorazowo na podstawie postanowień odrębnych regulaminów, które są udostępnione w serwisie internetowym www.epaka.pl, Placówkach Zleceniobiorcy oraz na stronach internetowych i placówkach Podwykonawców.
3. Nie mogą stanowić przedmiotu usługi pocztowej następujące kategorie przedmiotów lub substancji:
a) zwłoki lub szczątki ludzkie albo zwierzęce,
b) żywe rośliny i zwierzęta,
c) pojazdy,
d) dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej, zbiory filatelistyczne, numizmatyczne, przedmioty mające wartość kolekcjonerską,
e) metale i kamienie szlachetne,
f) materiały promieniotwórcze,
g) Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością, które nie są należycie opakowane lub są uszkodzone lub zdekompletowane w momencie ich nadawania przez Nadawcę,
h) środki płatnicze niezależnie od kraju ich pochodzenia, wszelkie surogaty środków płatniczych, a także krajowe i zagraniczne papiery wartościowe takie jak czeki, weksle, warranty, akcje, obligacje lub inne tytuły uczestnictwa w zysku krajowych i zagranicznych osób prawnych,
i) nośniki zawierające wartość sentymentalne, takie jak pamiętniki, dzienniki lub inne dokumenty o wartości emocjonalnej, sentymentalnej lub kolekcjonerskiej,
j) rzeczy łatwo psujące się, rzeczy wymagające kontrolowanej temperatury lub innych specjalnych warunków przewozu,
k) produkty lecznicze w rozumieniu prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe lub halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez osoby i instytucje do tego uprawnione na mocy przepisów prawa, z wyłączeniem produktów dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego,
l) broń, amunicja, materiały łatwopalne oraz materiały wybuchowe,
m) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego,
n) alkohol, produkty tytoniowe i papierosy,
o) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
p) rzeczy przewożone pod plombą celną,
q) inne substancje lub rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie,
r) przedmioty lub substancje adresowane na numery skrytek pocztowych,
s) przedmioty lub substancje o znaczeniu strategicznym, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw,
t) Przesyłki z zadeklarowaną zawartością powyżej 100.000 złotych,
u) przedmioty, których posiadanie, przewóz lub użycie jest zabronione na podstawie przepisów prawa,
v) przedmioty lub substancje, które ze względu na swoje rozmiary, masę lub inne właściwości lub ze względu na ograniczenia w taborze Zleceniobiorcy lub jego Podwykonawców nie nadają się do przewozu środkami transportowymi.

§ 3.
Ogólne warunki świadczenia usług pocztowych. Zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych.

1. Zleceniobiorca świadczy usługi pocztowe przez sieć Internet, poprzez Kurierów oraz w Placówkach Zleceniobiorcy.
2. Zleceniobiorca prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
3. Umowa o świadczenie usług pocztowych zostaje zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą z chwilą przekazania Przesyłki, Przesyłki
z korespondencją albo Przesyłki z zadeklarowaną zawartością do przemieszczenia i doręczenia, wedle wyboru Zleceniodawcy:
a) za pomocą strony internetowej www.epaka.pl,
b) w Placówce Zleceniobiorcy.
4. Zleceniobiorca odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej albo może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) nie są spełnione przez Nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w niniejszym Regulaminie,
2) zawartość lub opakowanie Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością naraża osoby trzecie lub operatora pocztowego na szkodę,
3) na opakowaniu Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo lub znaki opłaty pocztowej niespełniające wymagań określonych w ustawie;
4) usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że operator pocztowy zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem,
5) przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.
5. Zleceniobiorca może ponadto odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej a od zawartej umowy odstąpić, jeżeli Przesyłka, Przesyłka z korespondencją lub Przesyłka z zadeklarowaną zawartością nie spełnia określonych przez Zleceniobiorcę warunków wymaganych do zawarcia umowy lub nie spełnia warunków określonych zawartą już umową.
6. Nadawca może przed doręczeniem Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej albo żądać zmiany Adresata lub jego Adresu. W takim jednak przypadku Zleceniobiorca może żądać od Nadawcy uiszczenia opłat za czynności wykonane w związku z odstąpieniem przez Nadawcę od tej umowy albo realizacją zmian, w wysokości określonej Cennikiem lub cennikami właściwych Podwykonawców.
7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka/Przesyłka z korespondencją/Przesyłka z zadeklarowaną zawartością stanowi przedmiot lub substancję niebezpieczną dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska albo stanowi przedmiot przestępstwa, Zleceniobiorca zatrzyma przesyłkę i powiadomi odpowiednie organy o swoich podejrzeniach.
8. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych jest podpisanie się przez Zleceniodawcę na stosowanym przez Zleceniobiorcę lub jego Podwykonawcę wzorze listu przewozowego albo etykiety albo jednoznaczne wpisanie swojego imienia i nazwiska w serwisie internetowym www.epaka.pl oraz potwierdzenie zawarcia umowy poprzez system informatyczny Zleceniobiorcy, a także prawidłowe wypełnienie listu przewozowego albo etykiety, poprzez wskazanie:
1) danych Zleceniodawcy, imię i nazwisko albo nazwa (firma), dokładny adres oraz numer telefonu,
2) danych Adresata: imię, nazwisko oraz Adres w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, natomiast w przypadku przedsiębiorców: firma , Adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3) Wagi przesyłki/przesyłki z korespondencją/przesyłki z zadeklarowaną zawartością,
4) w przypadku Przesyłki z zadeklarowaną zawartością – zadeklarowanej wartości
5) innych danych niezbędnych dla realizacji usługi pocztowej.
9. Przekazanie przesyłki do przemieszczenia i doręczenia następuje w Placówce Zleceniobiorcy bądź pod adresem Zleceniodawcy przy pomocy wybranego przez Zleceniodawcę Podwykonawcy w przypadku wygenerowania przez Zleceniodawcę listu przewozowego przez sieć Internet na stronie internetowej www.epaka.pl
10. Zleceniobiorca udostępnia niniejszy Regulamin oraz informację o zasadach i sposobach wprowadzania na teren Unii Europejskiej przesyłek pocztowych spoza terytorium Unii Europejskiej zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego w każdej Placówce Zleceniobiorcy a także na swojej stronie internetowej www.epaka.pl.
11. Potwierdzeniem przyjęcia usługi pocztowej do realizacji jest List przewozowy z podpisem Kuriera lub Agenta lub Zleceniodawcy albo ich upoważnionych pracowników. Na liście przewozowym umieszcza wzmiankę - potwierdzenie o dokonanej opłacie oraz jej wysokości.
12. Zawierając umowę o świadczenie usług pocztowych Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Zleceniodawca realizuje usługi pocztowe za pośrednictwem Podwykonawców. Zleceniodawca, niezależnie od sposobu zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych ma możliwość wyboru Podwykonawcy spośród Podwykonawców, którzy zawarli ze Zleceniobiorcą umowę o współpracy.
13. Korzystając z serwisu internetowego www.epaka.pl Zleceniodawca wyraża zgodę na postanowienia odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą tego serwisu internetowego.

§ 4.
Warunki przekazywania przesyłek do doręczenia

1. Przekazanie przesyłek do doręczenia następuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 w Placówkach Zleceniobiorcy lub za pośrednictwem Kuriera, o ile nie ustalono inaczej.
2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji umowy o świadczenie usług pocztowych generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej poprzez serwis www.epaka.pl lub udostępniane w Placówce Zleceniodawcy.
3. Podczas przekazania przesyłek Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Zleceniobiorcy/Agentowi/Kurierowi wydrukowanego i podpisanego listu przewozowego lub etykiety.
4. Zleceniobiorca/Podwykonawca/Agent po przekazaniu przesyłki dokona weryfikacji treści listu przewozowego ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów przesyłek z zadeklarowanymi, w przypadku gdy istnieje mimo to możliwość doręczenia takiej Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością do Adresata, Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem.
5. W przypadku gdy w terminie uzgodnionym przez Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą, Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka/Przesyłka z korespondencją/Przesyłka z zadeklarowaną zawartością lub gdy przesyłki te nie zostały w należyty sposób przygotowane do nadania, Zleceniodawca ma prawo zwrócić się do Zleceniobiorcy z prośbą o ponowną próbę przekazania mu przesyłki lub nadać ją bezpośrednio w Placówce Zleceniobiorcy. W przypadku gdy przekazanie ma się odbyć za pomocą Kuriera Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem lub cennikiem Podwykonawcy.
6. Zleceniodawca jest obowiązany wydać Zleceniobiorcy Przesyłkę/Przesyłkę z korespondencją/Przesyłkę z zadeklarowaną zawartością w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i doręczenie, w szczególności Zleceniodawca zobowiązany jest do:
a) odpowiedniego dla rodzaju zawartości i Wagi przesyłek opakowania oraz umieszczenia wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania,
b) odpowiedniego oznakowania przesyłek ze względu na ich specjalny charakter lub właściwości ich zawartości (adnotacje „góra/dół”, „ostrożnie”, „uwaga szkło”, „nie przewracać” i tym podobne).
Przez odpowiednie opakowanie należy rozumieć opakowanie o szczelnym zamknięciu (zaklejenie, zalakowanie), odpowiedniej wytrzymałości oraz uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów. Stosowane wewnątrz opakowania zabezpieczenia nie mogą prowadzić do uszkodzenia zawartości opakowania.
7. Przesyłka/Przesyłka z korespondencją/Przesyłka z zadeklarowaną zawartością, o ile nie jest ona przesyłką kurierską w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), może zostać przyjęta przez Zleceniobiorcę do przemieszczenia i doręczenia, pod warunkiem, że oznaczona jest przez:
a)  naniesienie w sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny Adresata i Nadawcę oraz ich adresy wraz z właściwymi kodami pocztowymi;
b) umieszczenie oznaczenia służącego do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej.
8. Przesyłki, o których mowa w ust. 7, będące przesyłkami listowymi opakowanymi w kopertę powinny cechować się następującymi właściwościami:
a) oznaczenie służące do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej powinno być umieszczone w górnej prawej części strony adresowej przesyłki w polu prostokątnym o wysokości 40 mm z tolerancją 2 mm, licząc od górnej krawędzi, i długości 74 mm, licząc od prawej krawędzi;
b) informacja identyfikująca Adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki pocztowej w polu prostokątnym umieszczonym co najmniej w odległości 40 mm od górnej krawędzi koperty, z tolerancją 2 mm, i 15 mm od prawej krawędzi oraz 15 mm od dolnej krawędzi i w maksymalnej odległości 140 mm od prawej krawędzi,
c) informacja identyfikująca Nadawcę powinna być umieszczona w górnej lewej części strony adresowej przesyłki,
d) dolna część strony adresowej przesyłki o wysokości 15 mm od dolnej krawędzi zarezerwowana jest na oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego.
9. W przypadku stosowania jako opakowania przesyłek, o których mowa w ust. 7, koperty z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest wyłącznie przesyłka, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby oznaczenie Adresata i jego adres wraz z właściwym kodem pocztowym pozostawał całkowicie widoczny w polu okienka, nawet jeśli zawartość przesunie się wewnątrz koperty.
10. W przypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki, o której mowa ust. 7, stronę adresową przesyłki stanowi jej przednia część bez sklejeń, w innych przypadkach - gładka część opakowania o największej powierzchni.
11. W przypadku kartki pocztowej, o ile zalicza się ją do przesyłek, o których mowa w ust. 7 powyżej - co najmniej połowa strony adresowej kartki pocztowej jest przeznaczona na oznaczenie Adresata i jego adres wraz z właściwym kodem pocztowym, znak opłaty pocztowej i oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego. Znaki opłaty pocztowej umieszcza się w prawym górnym rogu tej połowy, a dolna część strony adresowej kartki pocztowej o wysokości 15 mm zarezerwowana jest na oznaczenie kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego.


§ 5.
Opłaty

1. Wysokość i sposób zapłaty opłat ponoszonych z tytułu realizacji usług pocztowych określona jest aktualnym Cennikiem dostępnym w Placówkach Zleceniobiorcy oraz w jego serwisie internetowym www.epaka.pl.
2. Zleceniobiorca może jednostronnie wprowadzać zmiany w Cenniku, z tym wszakże zastrzeżeniem, że nie dotyczą one usług, co do których zawarto umowę o świadczenie usług pocztowych, w okresie obowiązywania wcześniejszego Cennika.
3. Decydując się na realizację usług pocztowych za pośrednictwem Zleceniobiorcy, Zleceniodawca wyraża zgodę na objęcie go cennikami Podwykonawców, przy czym wszelkie kolizje między postanowieniami Cennika, a postanowieniami cenników Podwykonawców rozstrzygane są na korzyść Cennika. Zleceniobiorca udostępnia listę swoich Podwykonawców wraz z ich Cennikami w swoim serwisie internetowym www.epaka.pl oraz Placówkach Zleceniobiorcy.

§ 6.
Doręczenie przesyłek

1. Przesyłki doręczane są pod Adresem wskazanym przez Nadawcę do rąk własnych Adresata, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika lub do rąk pełnoletniego domownika. Przesyłki, które zgodnie z zawartą umową mają być doręczone do rąk własnych Adresata mogą być wydane wyłącznie Adresatowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli Adresatem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przesyłki doręcza się do rąk osoby upoważnionej do odbioru korespondencji przez Adresata.
2. Przesyłki doręczane są w terminach podanych w ofercie dla poszczególnych usług,
szczególności dotyczy to przesyłek z gwarantowanym terminem doręczenia.
3. Potwierdzenie doręczenia następuje przez złożenie własnoręcznego podpisu osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W zależności od stosowanej przez Podwykonawców praktyki wymagane może być od odbiorcy także podanie innych danych niezbędnych do identyfikacji uprawnień do odbioru, takich jak seria i numer dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.
4. W razie odmowy przyjęcia przez Adresata, przesyłki zwracane są Zleceniodawcy na jego koszt według stawek zawartych w cenniku właściwego Podwykonawcy.
5. W przypadku nieobecności Adresata lub innej osoby uprawnionej do odbioru przesyłek, Podwykonawca  pozostawi awizo bądź w inny sposób (w szczególności telefonicznie) zawiadomi Nadawcę lub Adresata o miejscu i terminie odbioru oraz pozostawi swoje dane kontaktowe. Przesyłka/Przesyłka z korespondencją/Przesyłka z zadeklarowaną zawartością wydana jest w miejscu wskazanym w awizie lub w miejscu ustalonym indywidualnie z Adresatem. Termin na odbiór przesyłek wynosi 1 dzień roboczy
(z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy), chyba że co innego wynika z regulaminu Podwykonawcy, który może ustanowić dłuższy termin na odbiór.
W razie bezskutecznego upływu terminu przesyłki zwracane są ich Nadawcom. Koszty zwrotu pokrywa Zleceniodawca zgodnie z Cennikiem lub cennikami właściwych Podwykonawców.
6. Przesyłkę/Przesyłkę z korespondencją/Przesyłkę z zadeklarowaną zawartością uznaje się za utraconą, jeżeli nie została ona dostarczona do Adresata w ciągu 30 dni od daty planowanego terminu doręczenia.
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do stanów faktycznych związanych z przekazywaniem przesyłek Zleceniobiorcy oraz z kwestiami doręczania przesyłek Nadawcy stosuje się postanowienia odpowiednich regulaminów Podwykonawców wykonujących na zlecenie Zleceniodawcy usługi pocztowe, o ile nie stoją one w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.

§ 7.
Nienależyte wykonanie lub niewykonanie usług pocztowych

1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych w granicach określonych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Agentów, Podwykonawców lub Kurierów jak za swoje własne w granicach określonych przepisami prawa.
3. Zleceniobiorca, jeżeli zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z Nadawcą, odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
1) wskutek siły wyższej,
2) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Adresata, niewywołanych winą operatora pocztowego,
3) z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Adresata przepisów ustawy Prawo pocztowe albo niniejszego Regulaminu,
4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.
4. Nienależyte wykonanie usługi powinno być stwierdzone pisemnymi zastrzeżeniami spisanym przez Adresata w obecności Kuriera lub innego upoważnionego pracownika Zleceniobiorcy lub Podwykonawcy. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością bez zastrzeżeń przez osobę uprawnioną do odbioru, chyba że ubytki lub uszkodzenia w tych przesyłkach, nie dające się z zewnątrz zauważyć, uprawniony stwierdził po ich przyjęciu i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia zgłosił Zleceniobiorcy roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością przez Zleceniobiorcę w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem.
5. Usługę należy uznać za niewykonaną w przypadku niedoręczenia Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością osobie uprawnionej do odbioru lub całkowitego jej zniszczenia. Usługę należy uznać za nienależycie wykonaną w przypadku gdy dojdzie do opóźnienia w doręczeniu Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością o ile objęta jest ona gwarantowanym terminem doręczenia lub wykonania usługi niezgodnie z treścią umowy o świadczeniu usług pocztowych lub z przepisami prawa, a także w przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością.

§ 8.
Reklamacje i sposób postępowania w razie niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych lub z powodu nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy, jego Agentów lub Podwykonawców, Nadawcy oraz Adresatowi, w przypadkach określonych przepisami prawa, przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
2. Uprawniony podmiot może złożyć reklamację w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres: _____@epaka.pl,  listownie, bądź osobiście w Placówce Zleceniobiorcy.
3. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od nadania Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością lub w terminie 30 od dnia w którym uprawniony dowiedział się o innych nieprawidłowościach i  powinna zawierać co najmniej:
a) datę sporządzenia reklamacji,
b) imię i nazwisko oraz  adres zamieszkania wnoszącego reklamację, a także adres poczty elektronicznej w przypadku wniesienia reklamacji w formie elektronicznej,
c) uzasadnienie reklamacji,
d) kwotę roszczenia, o ile osoba uprawniona wnosi o jej wypłatę,
e) numer rachunku bankowego na który ma być przekazane odszkodowanie, względnie inną propozycję rozliczenia odszkodowania, o ile osoba uprawniona wnosi o wypłatę odszkodowania,
f) podpis osoby uprawnionej bądź w przypadku wniesienia jej w formie elektronicznej, wyraźne oznaczenie tej osoby,
g) wykaz załączonych dokumentów, o ile takie dokumenty załączono.
4. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania jej przez Zleceniobiorcę.  O wyniku rozpatrzenia reklamacji Zleceniobiorca powiadamia osobę uprawnioną do złożenia reklamacji odpowiednio do formy złożenia reklamacji w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, w przypadku jej uznania podaje także kwotę proponowanego odszkodowania, podstawy jego wymiaru, zgodne z § 9 niniejszej umowy oraz sposób dokonania rozliczenia między Stronami. W przypadku nieuznania reklamacji zobowiązany jest do zwięzłego uzasadnienia przyczyn odmowy jej uznania oraz w przypadkach wymaganych przepisami prawa podania okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 – 4 niniejszego Regulaminu.
5. Jeżeli do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie pozyskanie przez Zleceniobiorcę dodatkowych dokumentów, Zleceniodawca zobowiązuje się je dostarczyć na wezwanie Zleceniobiorcy w odpowiednim terminie.

§ 9.
Odszkodowania. Tryb i sposób ich wypłaty.

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:
1) za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki - w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy,
2) za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki,
3) za utratę Przesyłki z korespondencją - w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych, o którym mowa w przepisach art. 59 Prawa pocztowego,
4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłek w stosunku do ich gwarantowanych terminów doręczenia - w wysokości nie przekraczającej dwukrotności opłaty za usługę.
2. Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu opłaty za niewykonaną usługę pocztową, podlegają oprocentowaniu w wysokości ustawowej. Odsetki przysługują od dnia:
1) w którym upłynął trzydziestodniowy termin wypłacenia odszkodowania liczony od dnia uznania reklamacji lub
2) od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
3. Zleceniobiorca jest obowiązany do wypłaty odszkodowania w zakresie nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek doręczanych w trybach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.12)), ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.13)) oraz w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, 1101 i 1342) polegającego na:
1) nieprawidłowym wypełnieniu przez operatora pocztowego dokumentu potwierdzającego odbiór Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością przez Adresata jeżeli uniemożliwia to stwierdzenie prawidłowości doręczenia przesyłki lub
2) zwróceniu Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością  niezgodnie z terminem lub z uwagi na nieprawidłowo wskazany powód - w wysokości opłaty za usługę przesyłki rejestrowanej wraz z opłatą za zapewnienie potwierdzenia jej odbioru oraz za zwrot tej przesyłki, jeżeli taka opłata została pobrana.
4. W przypadku niewykonania usługi pocztowej operator pocztowy zwraca w całości pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od należnego odszkodowania.
5. Odszkodowania wypłacone są na wskazany przez uprawnionego rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony z uprawnionym w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia uznania reklamacji.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub regulaminami Podwykonawców, do kwestii wysokości odszkodowań, sposobu ich wypłaty oraz zakresu odpowiedzialności Zleceniobiorcy stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś Kodeksu cywilnego.

§ 10.
Usługi dodatkowe. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy.

1. Przesyłki z usługą dodatkową „doręczenie do rąk własnych Adresata” mogą być wydawane wyłącznie wskazanemu przez Nadawcę Adresatowi, stosownie do postanowień § 6 niniejszego Regulaminu. W przypadku niedoręczenia przesyłek z oznaczeniem „doręczenie do rąk własnych Adresata”, za które odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem ponosi Zleceniodawca, usługę pocztową uznaje się za niewykonaną, a uprawnionym osobom przysługuje prawo złożenia reklamacji oraz uzyskania odszkodowania na zasadach wskazanych powyżej.
2. W przypadku gdy doręczenie Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością ma nastąpić w konkretnych godzinach w ustalonym w umowie dniu doręczenia (usługa z gwarantowanym terminem doręczenia) Zleceniobiorca gwarantuje dostarczenie jej najpóźniej w ostatniej minucie umówionej godziny, uchybienie terminowi powoduje po Stronie Zleceniodawcy odpowiedzialność określoną w § 9 ust. 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3. Zleceniobiorca udostępnia Nadawcy opcję ubezpieczenia Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością na czas wykonania usługi na zasadach wskazanych w ofercie dla danej usługi. Usługa ubezpieczenia świadczona jest przez odrębny podmiot na zasadach określonych odrębnymi zasadami (regulaminem, umową), które to zasady Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Nadawcy przed skorzystaniem z niego z opcji ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Zleceniobiorca świadczy przy pomocy swoich Podwykonawców  usługę „dokumenty zwrotne”. Usługa ta polega na zwróceniu Nadawcy dokumentów dołączonych do Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością i świadczona jest na zasadach określonych odrębnym regulaminem właściwego Podwykonawcy.
5. Zleceniobiorca świadczy przy pomocy swoich Podwykonawców usługę doręczania przesyłek za pobraniem. Usługa ta polega na pobraniu od Adresata lub innej uprawnionej osoby z jednoczesnym odebraniem od niego ceny oznaczonej przez Nadawcę  i świadczona jest na zasadach określonych odrębnym regulaminem właściwego Podwykonawcy. Zleceniobiorca działa w tym zakresie na zlecenie Nadawcy i zobowiązuje się udostępnić Nadawcy środki pieniężne w Punktach Zleceniobiorcy po otrzymaniu ich od Podwykonawcy.
6. Podwykonawcy świadczą także inne usługi dodatkowe, które mogą być zlecone za pośrednictwem Zleceniobiorcy na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach.

§ 11.
Przesyłki niedoręczalne

1. Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością, której nie można doręczyć Adresatowi ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, zwana dalej „przesyłką niedoręczalną”, może zostać otwarta przez Zleceniobiorcę (lub jego Podwykonawców), który zawarł z Nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.
2.  Jako przesyłkę niedoręczalną traktuje się także nieopłaconą lub opłaconą w kwocie niższej niż należna Przesyłkę z korespondencją, jeżeli Nadawca odmówi uiszczenia opłaty za jej zwrot albo Adresat odmówi uiszczenia dopłaty. Do zawartości tej przesyłki stosuje się odpowiednio przepisy ust. 9.
3. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że umowa o świadczenie usługi pocztowej przewiduje inny termin.
4. Zleceniobiorca świadczący usługi pocztowe na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych wyznaczą jednostkę organizacyjną, w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek pocztowych i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie Nadawcy.
5. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie co najmniej 3 osób, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 4, spośród pracowników tej jednostki.
6. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.
7. Po otwarciu przesyłki niedoręczalnej komisja dokonuje sprawdzenia, czy na wewnętrznej stronie opakowania nie zostało umieszczone oznaczenie adresata lub nadawcy oraz ich adresy, a w przypadku ich braku komisja dokonuje oględzin zawartości przesyłki.
8. W przypadku ustalenia przez komisję w trakcie czynności, o których mowa w ust. 7, danych umożliwiających doręczenie lub zwrot przesyłki, przesyłka ta po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana Adresatowi albo zwracana Nadawcy.
9. W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia nadawcy albo gdy nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki:
1) korespondencja stanowiąca przesyłkę i jej opakowanie podlegają zniszczeniu w sposób uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej opakowaniu nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia przesyłki,
2) o zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio przepisy art. 183, art. 184 i art. 187 Kodeksu cywilnego.

§ 16.
Tajemnica pocztowa

1. Zleceniobiorca oraz jego pracownicy, Podwykonawcy, Agenci oraz Kurierzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy pocztowej.
2. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w Przesyłkach z korespondencją, informacje dotyczące realizacji przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych lub korzystania z tych usług.
3. Zleceniobiorca oraz jego Podwykonawcy i Agenci działając z należytą starannością zapewniają odpowiednie rozwiązania organizacyjne służące zapewnieniu zachowania tajemnicy pocztowej.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.

§ 17.
Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub niezgodne z prawem nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień Regulaminu, chyba że wskutek stwierdzenia nieważności danego postanowienia nie będzie można stosować innych postanowień Regulaminu.
2. Zleceniobiorca może dokonać zmian niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą miały zastosowania do usług pocztowych będących w trakcie wykonywania. Zleceniobiorca może dokonać także zmian niniejszego Regulaminu w odniesieniu do usług pocztowych w trakcie ich wykonywania, jeżeli zmiana taka polepszy pozycję prawną Nadawcy lub Adresata lub gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa.
3. Uprawniony może dochodzić roszczeń na drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego Przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przed działającym przy nim Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.
4. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zlecających wykonanie usług objętych niniejszym Regulaminem jest Zleceniodawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usług, rozpoznawania reklamacji oraz celach rozliczeniowych (wystawienie faktury, rachunków itp.). Zleceniodawca ma prawo przekazania danych osobowych zebranych przy wykonywaniu usług oraz rozpatrywaniu reklamacji wyłącznie swoim Podwykonawcom w zakresie w jakim uzasadnione jest to potrzebami realizacji usługi lub rozpatrzenia reklamacji. Osoby, których danymi osobowymi administruje Zleceniobiorca mają prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2013 r.
 

Realizacja i opieka techniczna: kokoma.pl - strony www
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x